Vraagstukken nationale MEP-Conferentie 2012

Hieronder een overzicht van de vraagstukken die tijdens de nationale MEP-conferentie 2012 door de verschillende parlementaire commissies behandeld zijn.

Nr.

Commissie

Vraagstuk

1

Commissie Buitenlandse Zaken

Het vraagstuk van de rol van de Europese Unie tegenover de nieuwe Arabische 'democratieën': in hoeverre moet of kan de EU ingrijpen om in landen als Egypte, Tunesië en Libië, na het afzetten van de oude machthebbers, het sociale, economische en politieke proces te beïnvloeden?

2

Commissie Internationale Handel

Het vraagstuk van de Europese concurrentiepositie op het gebied van patenten en productiegeheimen: de knowhow van Europese bedrijven komt door overname en/of fusie in handen van bedrijven van buiten de Europese Unie. Protectionistische maatregelen zouden de Europese concurrentiepositie ten opzichte van bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten kunnen beschermen, maar druisen in tegen de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Welk beleid moet de EU voeren ten aanzien van het 'verloren gaan' van Europese bedrijven en daarmee hun patenten en productiegeheimen?

3

Commissie Economische en Monetaire Zaken

Het vraagstuk van economische groei in tijden van crisis: EU-lidstaten moeten bezuinigen om de begrotingen op orde te brengen en het vertrouwen van de financiële markten te herstellen. Ondanks de bezuinigingen moeten de lidstaten ook de economische groei bevorderen.

Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de economische groei te bevorderen zonder de begrotingsdiscipline aan te tasten?

4

Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Het vraagstuk van de groeiende jeugdwerkloosheid in de Europese Unie: werkloosheid, en met name jeugdwerkloosheid, is een groeiend probleem in Europa. Wat kan de EU doen om arbeidsparticipatie onder jongeren te bevorderen? Of is bestrijding van werkloosheid een nationale aangelegenheid?

5

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Het vraagstuk van bescherming van de biodiversiteit: de Europese Unie wil flora en fauna beschermen en waar nodig herstellen door het realiseren van een Europees netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Dat brengt beperkingen mee voor sectoren als recreatie, landbouw, visserij en woningbouw. en daarmee ook voor de werkgelegenheid. Wat weegt zwaarder: economische belangen of het beschermen van de natuur?

6

Commissie Cultuur en Onderwijs (I)

Het vraagstuk van de internationalisering van het voortgezet onderwijs in de Europese Unie: internationalisering begint bij Europees burgerschap, dat houdt in dat burgers kunnen functioneren in het publieke domein van Europa en als burger in dit werelddeel kunnen participeren. Welke maatregelen kunnen worden getroffen om internationalisering een integraal onderdeel van het onderwijs te maken?

7

Commissie Cultuur en Onderwijs (II)

Het vraagstuk van het behoud van Europees erfgoed: vanaf 2013 wordt een Europees Erfgoedlabel geïntroduceerd. In tijden van economische crisis staat het behoud van cultureel erfgoed onder druk, vooral in landen die flink moeten bezuinigen. Wat kan Europa doen om het behoud van cultureel erfgoed te bevorderen en te voorkomen dat eeuwenoud Europees erfgoed verloren gaat?

8

Commissie Juridische Zaken

Het vraagstuk van de bescherming van intellectueel eigendom: veel Europeanen downloaden illegaal films, muziek of games. De artiesten en producenten lopen daardoor inkomsten mis. Is illegaal downloaden een onschuldig gebruik of moet de EU daar hard tegen optreden?

9

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken

Het vraagstuk van mensenhandel: jaarlijks worden grote aantallen mensen door mensenhandelaren de Europese Unie binnengesmokkeld. Een groot percentage van de getroffenen komt terecht in de prostitutie. Verder worden de slachtoffers onder andere verhandeld voor gedwongen arbeid, orgaanhandel en illegale adoptie. Hoe kan deze modern ‘slavenhandel’ worden bestreden?

10

Commissie Constitutionele Zaken

Het vraagstuk van een organisatorisch efficiëntere en effectievere Europese Unie: door het Verdrag van Lissabon is het takenpakket van de EU flink uitgebreid. Tegelijkertijd wordt gediscussieerd over de hoogte van het EU-budget in het licht van de bezuinigingen die de EU-landen moeten doorvoeren als gevolg van de crisis. Welke organisatorische maatregelen kunnen worden genomen om tot een efficiëntere en effectievere Europese Unie te komen?

1.

Meer informatie