Vraagstukken nationale MEP-conferentie 2014

Hieronder een overzicht van de vraagstukken die tijdens de nationale MEP-conferentie 2014 door de verschillende parlementaire commissies behandeld zullen worden.

Nr.

Commissie

Vraagstuk

1

Commissie Veiligheid en Defensie

Het vraagstuk van de EU-veiligheidsstrategie: een effectief gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid moet ervoor zorgen dat de veiligheid van Europese burgers gewaarborgd blijft. De uitdagingen op het gebied van veiligheid zijn groot: op nationale defensie-uitgaven wordt bezuinigd, terwijl de veiligheid op steeds meer terreinen bedreigd wordt. Hoe kunnen de EU-lidstaten meer samenwerken om de veiligheid in de Europese Unie de komende jaren te waarborgen? Is de vorming van een Europees leger misschien een optie?

2

Commissie Internationale handel

Het vraagstuk van internationale handel: de Europese Unie heeft met veel landen en organisaties handelsverdragen gesloten. De EU gebruikt haar buitenlandse handelsbeleid onder andere om kansrijke ontwikkelingen in minder ontwikkelde landen te stimuleren. Welke criteria moet de EU opleggen aan landen die van dit beleid gebruik willen maken? Kan de EU het handelsverdrag bijvoorbeeld opschorten als blijkt dat in een land grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden?

3

Commissie Economische en Monetaire Zaken

Het vraagstuk van de economische crisis: de Europese Unie kruipt langzaam uit het dal van de economische crisis. Hoe kan een crisis van deze omvang in de toekomst worden voorkomen? Welke stappen heeft de EU al gezet en welke zouden nog gezet kunnen worden om de Europese economie beter bestand te maken tegen toekomstige economische problemen?

4

Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Het vraagstuk van de vergrijzing: de gemiddelde leeftijd in Europa wordt steeds hoger. Dat betekent dat er steeds meer gepensioneerden zijn in verhouding tot het werkende deel van de bevolking. Wat zou de EU kunnen doen om de problemen van een vergrijzende maatschappij en het effect hiervan op de arbeidsmarkt, de pensioenen en de sociale voorzieningen het hoofd te bieden?

5

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Het vraagstuk van overstromingsgevaar door klimaatverandering: de opwarming van de aarde leidt onder andere tot een stijgende zeespiegel en meer smeltwater dat door de Europese rivieren stroomt. Dat brengt overstromingsrisico’s met zich mee. Aangezien water zich niet laat weerhouden door landsgrenzen is een gezamenlijke aanpak van bijzonder groot belang. Hoe kan de Europese Unie voorkomen dat maatregelen in de ene lidstaat leiden tot problemen in een andere lidstaat?

6

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie

Het vraagstuk van de Europese energievoorziening: lange tijd heeft Europa energie kunnen produceren uit eigen fossiele brandstoffen. Het gestegen energieverbruik en de langzame uitputting van de eigen voorraden heeft er echter voor gezorgd dat de Europese Unie steeds afhankelijker is geworden van buitenlandse energieleveranciers. De crisis in Oekraïne heeft het debat over de gevolgen hiervan weer doen oplaaien. Wat kan de EU doen om meer zelfvoorzienend te worden?

7

Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Het vraagstuk van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU: steeds minder jonge Europeanen kiezen voor een beroep in de landbouw. Wat kan de Europese Unie doen om deze belangrijke sector onder de aandacht te brengen bij jongeren? Gaan de voorgenomen maatregelen ver genoeg om jongeren te stimuleren voor een beroep in de landbouwsector te kiezen?

8

Commissie Cultuur en Onderwijs

Het vraagstuk van adequaat opgeleid personeel in de Europese Unie: de EU kampt met enorme hoeveelheden openstaande vacatures in bepaalde sectoren, zoals de ICT-sector, waarvoor moeilijk voldoende en goed opgeleid personeel kan worden gevonden. Ten behoeve van de ICT-sector heeft de Europese Commissie het actieplan "Open het onderwijs" gelanceerd om de innovatie en de digitale vaardigheden op scholen en universiteiten te bevorderen. Op welke terreinen en hoe zou de EU het Europees onderwijs nog meer kunnen ondersteunen om de vacatures in de verschillende sectoren drastisch te reduceren?

9

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken

Het vraagstuk van veilig gebruik van internet: hoe kan de Europese Unie zorgen voor een veiliger internet voor de jeugd? Welke maatregelen kunnen worden genomen om de gevolgen van cyberpesten, internet grooming en ongereguleerde socialenetwerksites op het leven van jongeren te verminderen zonder schending van het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van informatie?

10

Commissie Constitutionele Zaken

Het vraagstuk van euroscepsis: steeds meer EU-burgers staan kritisch tegenover het proces van Europese integratie. De samenwerking zou te snel of te ver gaan, wat het aantal eurosceptici in rap tempo doet toenemen. Euroscepsis is zeker niet nieuw, maar lijkt de laatste tijd wel andere vormen aan te nemen. Wat zouden de gevolgen voor de Europese Unie kunnen zijn als het anti-Europa sentiment blijft groeien? En wat kan de EU zelf doen om de burger meer te betrekken bij het proces van Europese integratie?

1.

Meer informatie