Vraagstukken nationale MEP-conferentie 2016

Hieronder een overzicht van de vraagstukken die tijdens de nationale MEP-conferentie 2016 door de verschillende parlementaire commissies behandeld zullen worden.

Nr.

Commissie

Vraagstuk

1

Commissie Buitenlandse Zaken – subcommissie Veiligheid en Defensie

Het vraagstuk van een Europese defensie-industrie. Lange tijd is de ontwikkeling van Europa’s benodigde militaire capaciteiten los gezien van het Europese defensie-industriebeleid. De lidstaten wilden zowel de Europese Commissie als de industrie buiten hun eigen defensiebeleid houden. Maar om de tegenstander voor te blijven lijkt een gezamenlijke defensie-industrie onvermijdelijk. In hoeverre kan een meer geïntegreerde, duurzame, innovatieve en concurrerende Europese defensie-industrie bevorderlijk zijn voor een gezamenlijke militaire capaciteit?

2

Commissie Internationale Handel

Het vraagstuk van de Europese vrijhandelsakkoorden. In haar streven naar mondiale vrijhandel sluit de Europese Unie steeds meer handelsakkoorden met landen buiten de Europese Unie, zoals TTIP (Verenigde Staten) en CETA (Canada). Deze verdragen hebben veel positieve economische gevolgen, maar zijn vanwege de consequenties voor de Europese autonomie ook omstreden. Op welke manier kan de Europese Unie de kansen van dit soort verdragen ten volle benutten en de risico’s die hieruit voortvloeien zo veel mogelijk reduceren? En hoe krijgen ook nationale parlementen een rol bij de ontwikkeling van dergelijke verdragen? 

 

3

Commissie Economische en Monetaire Zaken

Het vraagstuk van de Europese bankensector. Na de economische crisis van de afgelopen jaren moesten banken aan allerlei nieuwe regels voldoen. Veel mensen vertrouwen de bankensector echter nog steeds niet en dit heeft geen positieve invloed op de economie. Ook de rol van de Europese Centrale Bank staat hierbij ter discussie Wat kan Europa doen om het vertrouwen in de banken, en daarmee in de euro en de economie, weer te herstellen?

4

Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Het vraagstuk van jeugdwerkloosheid. Alhoewel de enorme werkloosheid van de afgelopen jaren in de EU aan het afnemen is, blijft werkgelegenheid voor jongeren een belangrijk punt van aandacht. Er zijn enkele jaren geleden meerdere Europese initiatieven genomen, zoals de Jongerengarantie en het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, om jeugdwerkloosheid terug te dringen. In hoeverre worden doelen gehaald, waar niet en wat zou beter kunnen?

5

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Het vraagstuk van roken in de EU. Roken is het grootste gezondheidsrisico in de Europese Unie en de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden. Naast het gevaar voor de gezondheid betekent roken ook een enorme kostenpost op de begroting van de gezondheidszorg. Om het roken tegen te gaan, hebben de Europese Unie en de lidstaten samen al een aantal maatregelen genomen in de vorm van wetgeving, aanbevelingen en voorlichtingscampagnes. Toch rookt in de EU nog 26% van de totale bevolking en 25% van alle 15 tot 24-jarigen. Welke maatregelen kunnen deze aantallen verder terugdringen en in hoeverre vormen andere belanghebbenden hierin een obstakel?

 

6

Commissie Vervoer en Toerisme

Het vraagstuk van zelfrijdend vervoer. Met het ondertekenen van de 'Verklaring van Amsterdam' hebben de Europese ministers van vervoer in april 2016 afspraken gemaakt om het Europese wegennet, de verkeersregels en wetgeving klaar te maken voor de robotauto's. Tesla en Google zijn al druk bezig met de productie van zelfrijdende auto’s. Ook zijn de eerste tests met truck platooning in Europa al uitgevoerd. Op welke manier kunnen de obstakels worden weggenomen om de zelfrijdende auto’s vrij baan te geven?

 

7

Commissie Regionale Ontwikkeling

Het vraagstuk van de Europese Agenda Stad. Binnen de Europese Unie woont bijna 70% van de bevolking in stedelijke gebieden. Daarmee is de stad steeds meer de spil van economische en innovatieve activiteit. Tegelijkertijd brengt dit ook steeds grotere problemen met zich mee op sociaal, economisch en milieugebied. Binnen de Europese Agenda Stad moeten steden meer betrokkenheid krijgen bij EU-regelgeving om deze problemen het hoofd te bieden. Hiertoe is in mei 2016 het Pact van Amsterdam ondertekend. Hoe kan de EU haar beleid verbeteren om steden beter in staat te stellen de meest dringende en complexe problemen aan te pakken?

 

8

Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Het vraagstuk van de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. De Europese landbouw staat voor grote uitdagingen. In de komende 30 jaar zal de wereldbevolking groeien naar 9 miljard mensen. Die moeten over voldoende en gezond voedsel kunnen beschikken, terwijl dit voedsel geproduceerd moet worden op ecologisch houdbare wijze. Ook ligt de nadruk steeds meer op kwaliteit van voedsel. Op welke wijze kan de Europese landbouwsector innoveren en verduurzamen om aan al deze opgaven tegemoet te komen en concurrerend te blijven op de wereldmarkt?

 

9

Commissie Cultuur en Onderwijs

Het vraagstuk van het aanbod van tertiair onderwijs. Het hoger onderwijs en de omgeving waarin het opereert zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Het aantal studenten in het hoger onderwijs heeft recordhoogtes bereikt, maar de hoge werkloosheid onder afgestudeerden (mede ten gevolge van de economische crisis) heeft ook aangetoond dat het tertiair onderwijs beter moet worden afgestemd op de behoeften in de maatschappij. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor Europa op dit gebied?

 

10

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken

Het vraagstuk van de grote migrantenstromen. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen kwamen afgelopen jaar naar Europa en ook nu komen daar nog elke dag duizenden bij. Met de toenemende aantallen groeit de verdeeldheid binnen de Europese Unie over de aanpak van dit probleem. Vooral religieuze en culturele verschillen lijken een grote rol te spelen in het verzet van niet alleen de burgers, maar ook overheden. Wat kan de EU doen om het draagvlak voor de opvang te bevorderen en welke maatregelen kunnen worden getroffen als lidstaten de verplichte spreiding tegenwerken?

1.

Meer informatie