Vraagstukken nationale MEP-conferentie 2017

Hieronder een overzicht van de vraagstukken die tijdens de nationale MEP-conferentie 2017 door de verschillende parlementaire commissies behandeld zullen worden.

Nr.

Commissie

Vraagstuk

1

Commissie Buitenlandse Zaken – subcommissie Mensenrechten

Het vraagstuk van de mediavrijheid. Sinds de Hongaarse president Viktor Orbán is aangetreden ligt de persvrijheid in Hongarije steeds meer onder druk. In 2010 heeft het Hongaarse parlement een omstreden mediawet aangenomen. Ook in Polen beperkt een mediawet de persvrijheid. Het recht om in vrijheid een mening te kunnen vormen, en deze ook in vrijheid te kunnen uiten, is een absolute voorwaarde voor een democratische samenleving. Hoe ver reikt onze persvrijheid? Wat kan de EU doen om haar eigen lidstaten deze waarden weer te laten uitdragen?

2

Commissie Buitenlandse Zaken – subcommissie Veiligheid en Defensie

Het vraagstuk van de Europese militaire veiligheidsstrategie. Na de val van de muur en de oorlogen tegen terrorisme in het Midden-Oosten is de toekomst in militair opzicht buitengewoon onzeker. Wat zou het volgende gewapende conflict voor de Europese Unie kunnen worden en hoe moet de EU zich daarop voorbereiden? Moet de focus liggen bij antiterrorisme? Is de volgende oorlog er een tegen andere staten? En hoe zit het met cyber warfare en hybride oorlogsvoering? Zullen de EU-lidstaten zich individueel moeten voorbereiden of kunnen afzonderlijke landen zich wellicht gaan specialiseren met een gezamenlijk defensiebeleid vanuit de EU? Wat zeker is, is dat men niet kan voorspellen hoe het volgende militaire conflict eruit gaat zien. Toch zal men daar een visie over moeten opstellen; niets doen is immers geen optie.

3

Commissie Internationale Handel

Het vraagstuk van de vrije handel. Het handelsbeleid van de EU is er niet alleen op gericht om een mondiaal systeem van open en vrije handel te creëren, maar ook om dit op verantwoorde wijze te doen. Daarbij staan het tegengaan van klimaatverandering, het verbeteren van arbeidsomstandigheden in met name ontwikkelingslanden en het zorgen voor producten (in zowel de verkoop als de inkoop) met optimale veiligheidsstandaarden, centraal. Het gevaar schuilt echter in de mogelijkheid dat milieuoverwegingen en arbeidsomstandigheden ondergeschikt worden gemaakt aan het heilige doel van een globale open en vrije markt. Wat kan de EU doen om enerzijds de mondiale vrijhandel te bevorderen, maar anderzijds de immateriële waarden, zoals milieu- en arbeidsoverwegingen, te waarborgen?

 

4

Commissie Economische en Monetaire Zaken

Het vraagstuk van de onevenwichtige economieën. De economische crisis van de recente jaren is voorbij. Toch klimt niet ieder land even snel uit het recessie-dal: zo doet Nederland het volgens de Spring 2017 Economic Forecast relatief goed, terwijl een land als Italië maar moeizaam herstelt. Kortom: de nationale economieën houden geen gelijke tred met elkaar. Wat moet de EU doen om op lange termijn tot een stabiele Economische en Monetaire Unie te kunnen uitgroeien?

5

Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Het vraagstuk van de werkgelegenheid. Nu de economie in veel Europese landen weer aantrekt, neemt de werkgelegenheid toe en de werkloosheid af. Er zit echter een behoorlijk verschil in de werkloosheidscijfers voor verschillende groepen op de arbeidsmarkt. Zo blijkt dat vooral voor lager opgeleiden veel minder werk beschikbaar is dan vóór de crisis en dat zowel jongeren als ouderen nog altijd een minder sterke arbeidsmarktpositie hebben. De werkzaamheden van lager opgeleide Europeanen worden immers uitgevoerd door nieuwe technologieën; zowel ouderen als jongeren hebben minder kans op een vast contract. Wat kan de EU doen om deze groepen Europeanen met een sterk bedreigde arbeidsmarktpositie toch (weer) aan een baan te helpen?

6

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (I)

Het vraagstuk van de toegankelijkheid van (innovatieve) geneesmiddelen. De laatste jaren zijn er steeds meer nieuwe en innovatieve geneesmiddelen op de markt gekomen. Naast het feit dat deze middelen ernstige ziektes kunnen genezen of beter te verdragen zijn voor patiënten, heeft deze ontwikkeling ook keerzijden. Innovatieve medicijnen zijn duur en niet voor iedereen toegankelijk. In 2008 is er opgeroepen om dit probleem op regionale schaal aan te pakken. Regionale initiatieven blijken in beperkte mate succesvol. Op dit moment werken slechts bepaalde EU-lidstaten samen op dit gebied. De samenwerking van België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BENELUXA) is hiervan veruit het meest geslaagde voorbeeld. Andere samenwerkingen mislukken, of zijn zelfs nog niet opgestart. Wat kan Europese samenwerking op dit gebied toevoegen?

 

7

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (II)

Het vraagstuk van een duurzame Unie. Met een Amerikaanse president die Global Warming openlijk in twijfel trekt en verschillende landen die weinig tot geen moeite doen te ‘vergroenen’, lijkt het halen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs (2015) verder weg dan ooit. Ook in Europa is er nog veel werk te verzetten op het gebied van verduurzaming, zowel op lokaal als nationaal niveau. Hoe kan Europa zijn lidstaten zo ver krijgen een verregaande vergroening door te voeren, zodat Europa als mondiaal voorbeeld kan dienen en zijn eigen klimaatdoelstellingen van 2030 kan halen?

 

8

Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming

Het vraagstuk van de digitale interne markt. De Europese Commissie heeft meermaals voorstellen gepresenteerd met betrekking tot de realisatie van een digitale interne markt: tegenstrijdige nationale wetgeving dient te worden tegengegaan, zodat het gemakkelijker voor consumenten wordt om online aankopen te doen. De digitale verbinding van Europa hangt nauw samen met de vrije, grensoverschrijdende uitwisseling van data. Een obstakel daarvoor zijn echter auteursrechten en copyrightregels: veel lidstaten hanteren hun eigen copyrightwetgeving en passen eigen uitzonderings- en beperkingsregels op het copyright toe. Wat moet de EU met de copyrightregels doen om enerzijds een geharmoniseerde, digitale interne markt te kunnen realiseren, en anderzijds de auteursrechten van onder andere kunstenaars, schrijvers en wetenschappers te waarborgen?

 

9

Commissie Cultuur en Onderwijs

Het vraagstuk van onderwijsinnovatie. De Europese Unie wil het interculturele en innovatieve onderwijs van jongeren in het hoger onderwijs verbeteren en sociale mobiliteit bevorderen. Wat kan de EU doen om dit te bereiken? Moet er een algemeen EU-onderwijsbeleid worden geformuleerd om meer uniformiteit te bewerkstelligen wat betreft kwaliteitsstandaarden en vaardighedenontwikkeling?

 

10

Commissie Constitutionele Zaken

Het vraagstuk van Europese integratie. In varietate concordia, oftewel verenigd in verscheidenheid, is het motto van de Europese Unie. Maar de laatste jaren staat Europa onder druk. Van steeds meer kanten worden twijfels geuit over het voortbestaan van de Europese samenwerking. Er is onvrede over verschillende aspecten. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van de vluchtelingencrisis en financiële steun aan met name Zuid-Europese landen. De vrede, welvaart en stabiliteit die de Europese Unie ons gebracht heeft, worden vaak vergeten. De toenemende kritiek op het functioneren van de EU kan een serieuze bedreiging vormen voor een verdergaande Europese integratie. Wil Europa toekomst hebben, dan zal men weer moeten worden overtuigd van het belang van één Europa. Hoe zou de EU in de toekomst vormgegeven moeten worden, teneinde een balans te vinden tussen Europese integratie enerzijds en het behoud van diversiteit anderzijds?

1.

Meer informatie